دانلود فایل


دانلود رایگان پروژه پایانی کارشناسی ارشد : تأثیر جن سیت هیات مدیره شرکت بر محافظه کاری - دانلود فایلدانلود فایل دانلود رایگان پروژه پایانی کارشناسی ارشد تأثیر جنسیت هیات مدیره شرکت بر محافظه کاری دانلود پایان نامه رایگان ارشد حسابداری

دانلود فایل دانلود رایگان پروژه پایانی کارشناسی ارشد : تأثیر جن سیت هیات مدیره شرکت بر محافظه کاری دانلود رایگان پروژه پایانی کارشناسی ارشد : تأثیر جن سیت هیات مدیره شرکت بر محافظه کاریتأثیر جنسیت هیات مدیره شرکت با توجه به ویژگی های شخصیتی بر محافظه کاری . فایل بصورت word در 132 صفحه همراه با منابع است
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مسئله. 2
1-3- ضرورت انجام تحقیق.. 4
1-4- فرضیه های تحقیق.. 5
1-5- روش شناسی تحقیق.. 6
1-5-1- روش تحقیق.. 6
1-5-2- روش و ابزار گردآوری داده ها 6
1-5-3- قلمرو تحقیق.. 6
1-5-4- جامعه و نمونه آماری.. 7
1-5-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها 7
1-6- تعریف واژگان کلیدی.. 7
1-7- ساختار پایان نامه. 8
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه. 10
2-2- مبانی نظری تحقیق.. 11
2-2-1- تفاوتهای جنسیتی زن و مرد. 11
2-2-1-1- تفاوت مرد و زن از نظر روانشناسی.. 12
2-2-1-2- تفاوت زنان و مردان در مدیریت... 14
2-2-1-3- مدیریت توسط زنان.. 20
2-2-2- محافظه کاری.. 24
2-2-3- تعاریف محافظه کاری.. 29
2-2-4- محافظه کاری در استانداردهای ایران.. 33
2-2-5- دلایل وجود و تبیین محافظه کاری.. 34
2-2-5-1- انعقاد قرار داد توجیهی برای محافظه کاری.. 35
2-2-5-2- مالیات بر درآمد. 35
2-2-5-3- دعاوی حقوقی.. 35
2-2-5-4- مقررات نظارتی، توجیهی برای محافظه کاری.. 36
2-2-6- جایگاه محافظه کاری در مفاهیم نظری حسابداری و معیار ارزیابی آن.. 36
2-2-7- محافظه کاری شرطی و غیر شرطی.. 37
2-2-7-1- محافظه کاری غیر شرطی.. 43
2-2-7-2- محافظه كاري شرطي.. 44
2-2-8- راهبری (حاکمیت) شرکتی.. 44
2-2-8-1- تعاریف و مبانی راهبری شرکتی.. 49
2-2-8-2- تاریخچه راهبری شرکتی.. 52
2-2-8-3- دلايل اهميت راهبری شركتي.. 54
2-3- پیشینه تحقیق.. 56
2-3-1- تحقیقات داخلی.. 56
2-3-2- تحقیقات خارجی.. 62
2-4- جمع بندی.. 65
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه. 68
3-2- كليات روش تحقيق.. 68
3-3- جامعه آماري و انتخاب شركتهاي مورد مطالعه. 71
3-4- افق زماني.. 73
3-5- نحوه گردآوري اطلاعات.. 73
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 74
3-6-1- رگرسیون خطی چندگانه. 74
3-6-2- ضريب همبستگي پيرسون.. 75
3-6-3- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف.. 75
3-7- تعریف واژگان و مدل تحقیق.. 76
3-8- جمع بندی.. 78
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1- مقدمه. 80
4-2- نتایج آمار توصیفی.. 80
4-2-1- آمار توصیفی افراد براساس جنسیت... 81
4-2-2- توزیع فراوانی براساس سطح تحصیلات افراد مشغول.. 82
4-2-3- توزیع فراوانی پستهای هیئت مدیره براساس نوع رشته تحصیلی افراد. 83
4-3- آزمون فرضیه های تحقیق.. 84
4-3-1- بررسی فرض های مدل رگرسیون.. 84
4-3-2- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 87
4-4- جمع بندی.. 95
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه. 98
5-2- جمع بندی و نتیجه گیری.. 98
5-2-1- آزمون فرضیه اول.. 100
5-2-2- آزمون فرضیه دوم. 101
5-2-3- آزمون فرضیه سوم. 101
5-3- پیشنهادات.. 102
5-3-1- پیشنهادات کاربردی.. 102
5-3-2- پیشنهادات جهت انجام تحقیقات آتی.. 103
5-4- محدودیتهای تحقیق.. 104
منابع.. 105
چکیده انگلیسی.. 113
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 3-1: روند انتخاب نمونه. 72
جدول 4-1: توزیع فراوانی پست های هیئت مدیره براساس جنسیت... 81
جدول 4-2: توزیع فراوانی پست ها براساس سطح تحصیلات افراد مشغول.. 82
جدول 4-3: توزیع فراوانی پست های هیئت مدیره براساس نوع رشته تحصیلی افراد. 83
جدول 4-4: آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای معادله رگرسیون فرضیه اول.. 84
جدول 4-5: آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای معادله رگرسیون فرضیه دوم. 85
جدول 4-6: آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای معادله رگرسیون فرضیه سوم. 85
جدول 4-7: آزمون همبستگي پيرسون متغیرهای مربوط به فرضیه اول.. 86
جدول 4-8: آزمون همبستگي پيرسون متغیرهای مربوط به فرضیه دوم. 86
جدول 4-9: آزمون همبستگي پيرسون متغیرهای مربوط به فرضیه سوم. 86
جدول 4-10: نتایج رگرسیون (ویژگیهای مدل برآورد شده) 88
جدول 4-11: نتایج تحلیل ANOVA.. 88
جدول 4-12: ضرایب مدل رگرسیون.. 88
جدول 4-13: نتایج رگرسیون (ویژگیهای مدل برآورد شده) 91
جدول 4-14: نتایج تحلیل ANOVA.. 91
جدول 4-15: ضرایب مدل رگرسیون.. 91
جدول 4-16: نتایج رگرسیون (ویژگیهای مدل برآورد شده) 93
جدول 4-17: نتایج تحلیل ANOVA.. 93
جدول 4-18: ضرایب مدل رگرسیون.. 93


فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 3-1: اقدامات و مراحل شش گانه روش علمي انجام شده. 71
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1: توزیع فراوانی پست های هیئت مدیره براساس جنسیت... 81
نمودار 4-2: توزیع فراوانی پست ها براساس سطح تحصیلات افراد مشغول.. 82
نمودار 4-3: توزیع فراوانی پست های هیئت مدیره براساس نوع رشته تحصیلی افراد. 83
نمودار 4-4: نمودار حاصل از رگرسیون معادله فرضیه اول.. 90
نمودار 4-5: نمودار حاصل از رگرسیون معادله فرضیه دوم. 92
نمودار 4-6: نمودار حاصل از رگرسیون معادله فرضیه سوم. 95

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری سالهاست که مورد استفاده حسابداران بوده و علیرغم انتقادات فراوان به آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است ولی میزان محافظه کاری اعمال شده در گزارشگری می تواند به علت تفاوت در انگیزه مدیران، نوع صنعت و سایر ویژگی های خاص از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت باشد (مهرآذین و رحیمی، 1389).
از طرفی نقش اطلاعات حسابداری موجود در گزارشگری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینه­های لازم برای تخصیص بهینه­ی منابع است. جهت بررسی میزان اطلاعاتی که هر يک از اجزای صورت های مالی در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد مطالعاتی تحت عنوان مطالعات محتوای اطلاعاتی صورت می گیرد. از آنجایی که اطلاعات مربوط به سود در تصمیم­گیری سرمایه­گذاران اهمیت بسزائی دارد، در این تحقیق به بررسی تاثیر جنسیت هیِات مدیره شرکت با توجه به ویژگیهای شخصیتی بر محافظه­کاری حسابداری پرداخته شده است.
در این فصل از تحقیق به کلیات تحقیق مانند شرح و بیان مسئله تحقیق، ضرورت انجام تحقیق، اهداف، سئوالات، فرضیات و روش­شناسی تحقیق پرداخته شده است.

1-2- بیان مسئله
ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، نقش غیر قابل انکاری در ارتقای کیفیت اطلاعات صورت های مالی دارند. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، محافظه کاری حسابداري است. مطابق مبانی نظری گزارشگری مالی استانداردهای ملی حسابداری، محافظه کاری حسابداری، یکی از ویژگی هایی است که موجب ارتقای قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری می شود (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1390). از این‎رو، ادعا می شود که محافظه کاری حسابداری نقش با اهمیتی در مورد سودمندی اطلاعات برای تصمیم‎گیری و به ویژه ارزیابی وظیفه مباشرت مدیر داشته باشد. اما با تدوین چارچوب مفهومی مشترک هیئت تدوین استانداردهای حسابداری آمریکا و بین المللی، محافظه کاری حسابداری از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداري حذف شده است (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1390). واتس[1] (2003) محافظه کاری حسابداری را ویژگی مهمی برای بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری می شناسد.
دانلود رایگان مقاله از ieee انجام پایان نامه آگهی استخدامدانلود رایگان


پروژه پایانی کارشناسی ارشد


تأثیر جنسیت هیات مدیره شرکت بر محافظه کاری


محافظه کاری


دانلود پایان نامه رایگان


دانلود پایان نا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه، مقاله ،ترجمه،پاورپوینت .انتخاب موضوع. اکسپت و ...

• کارشناس آمار از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع • تجربه بیش از 100 پایان نامه و مقاله با نرم افزار spssحتی بدون پرسش نامه • قیمت مناسب به دلیل عدم واسطه • امکان مشاوره حضوری در دفتر واقع در تهران ، خیابان بهار.

دانلود مقاله ، دانلود مقاله رایگان ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله ، دانلود مقاله رایگان ، دانلود رایگان مقاله ، دانلود مقاله رایگان ...

دانشگاه - ramfile.rozblog.com

دانلود پروژه کارشناسی رشته ... نامه کارشناسی ارشد - تاثیر ... محافظه کاری با ...

800 تست ریاضیات تجربی با پاسخ تشریحی - سایت کنکور

اخبار کارشناسی ارشد; ... دانلود رایگان گام به گام ... ۳۳۰ هزار نفر در کنکور ۹۶ شرکت ...

دانلود مقاله ، دانلود مقاله رایگان ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله ، دانلود مقاله رایگان ، دانلود رایگان مقاله ، دانلود مقاله رایگان ...

پایان نامه مدیریت - juststar.rozblog.com

... مثل هیات مدیره و ... و تاثیر آن بر ... پروژه پایانی کارشناسی ...

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در ...

کارشناسی ارشد ... proge.ir/دانلود-پروژه-بررسی-تاثیر ... کیفیت حسابرسی بر محافظه کاری ...

دانلود رایگان کتاب کارشناسی ارشد عمران - نمونه پروپوزال ...

نصر مبین ایرانیان - فراگسترش شرکت های تابعه | شرکت مبین ایران رعد الكردي - القرآن الكريم تحميل و استماع دانلود آهنگ لری مجید عزیزی بهشتی سیت بسازم دانلود تیزر 1 قسمت 04 سریال ترکی Gecenin Kraliçesi دانلود رمان ارباب خشن و وحشي من | .

گنجینه عکس های باحال، زیبا، خوب، قشنگ، مدل، لباس، تصویر - 2

دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد ... رایگان پروژه ... محافظه کاری سود ...

پروژه دات کام - prozhe.com

علاوه بر این، پاسخ سئوالات بخش الکترومغناطیس کنکور کارشناسی ارشد سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ که در قالب کتاب ”بانک سوالات مهندسی برق ۸۸-۹۲“ بوسیله انتشارات آزاده چاپ شده بود، به انتهای مجموعه افزوده شده است.

کارشناسی ارشد حسابداری ورودی1391 - موضوعات پایان نامه ...

117 . تاثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 118 . تاثیر تغییرپذیري سودهاي عملیاتی و اندازه شرکت بر روي قابلیت پیش بینی مدل هاي تعهدي و نقدي 119 .

لیست 2000 پروپوزال آماده(بهترین بانک پروپوزال موجود ...

پروپوزال تاثیر محافظه کاری بر ... پروپزوال کارشناسی ارشد ... بر دانلود پروپوزال ارشد ...

لیست 2000 پروپوزال آماده(بهترین بانک پروپوزال موجود ...

پروپوزال تاثیر محافظه کاری بر ... پروپزوال کارشناسی ارشد ... بر دانلود پروپوزال ارشد ...

دانلود مقاله ، دانلود مقاله رایگان ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله ، دانلود مقاله رایگان ، دانلود رایگان مقاله ، دانلود مقاله رایگان ...

پروژه آماده رویت - آرشیکام دانلود نقشه مقاله پایان نامه ...

دانلود پروژه دروازه ... چطور در پیش بینی رایگان شرکت ... هیات مدیره سازمان ...

پاورپوینت هیستامین و داروهای موثر بر آن(فارماکولوژی 1 اوتاکوئیدها )

طرح لایه باز برچسب گلاب طراحی شده با فتوشاپ (اندازه 16 در 10)

نمونه پروپوزال ارشد مدیریت دولتی گرايش تحول با فرمت ورد

برنامه متلب اسپلاین ها در آنالیزعددی

آموزش ریاضی - روش حل معادلات دو مجهولی

مقاله درباره آشنايي با چوبها و چوب جوان

پاور پوینت (اسلاید) hazard communication

طرح يک سيستم صحيح تصفيه فاضلاب متناسب با شرايط موجود

تحقیق درباره علاوه اورا طبعي

پروژه کنترل وسایل خانگی و هوشمند سازی خانه با WI-FI و گوشی اندروید