دانلود فایل


700 - اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي - دانلود فایلدانلود فایل اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی

دانلود فایل 700 - اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي فرمت فایل: ورد Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 43فصل اول : خصوصيت بيومكانيكي و فيزيولوژيكي حركات ايزوكلينيك
اين كتاب عمدتا به اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي مي پردازد. اصطلاح Isokinetic به شرط خاصي اطلاق مي گردد كه در آن يك عضله يا گروه عضلاني در برابر يك مقاومت تطبيق يافته و كنترل شده كه سبب حركت بخشي از عضو تحت يك زاويه پايدار و يا سرعت خطي بر بخشي از دامنه حركت آن عضوي شود، مقابله مي كند. در اين فصل برخي از موضوعات مستقل بيومكانيكي و فيزيولوژيكي در باب استفاده از سيستم هاي Isokinetic بحث مي شود.
قبل از پرداختن به موضوع اصلي اين فصل نياز به اندازه گيري مي بايست روشن و واضح شود. قدرت عضله كه فاكتور اصلي در قلمرو عملكردي عضلات عمومي مي باشد نزديك به يك قرن در استفاده از تكنيك MMT (ارزيابي دستي عضله) مورد ارزيابي قرارگرفت. ارتباط مشخص MMT با Isokinetic درجات 3، 4و 5 مي باشند كه تحت عنوان توانايي يك عضله (گروه عضلاني) براي غلبه بر مقاومت جاذبه (درجه 3) غلبه بر مقاومت جاذبه و مقاومت اندك (درجه 4) و غلبه بر حداكثر مقاومت اعمالي (درجه 5) تعريف مي گردند. اين درجات بطور عمده به استاتيك Isokinetic مربوط مي شوند تا ظرفيت ديناميكي. مي بايست مدنظر داشت اگرچه درجه 3 يك اندازه قابل مشاهده مي باشد. اما درجات 4و5 با توجه به حدت (تيزي) حسي منعكس شده از طرف بيمار و توسط افراد متخصص تعيين مي شوند بهرحال توانايي بشر در تشخيص دقيق ميزان مقاومت در هر دو منظر مطلق و نسبي ضعيف مي باشد. (Sepega , 1995) بعنوان مثال تفاوتهاي موجود به ميزان قدرت كمتر از 25% بطور كلي غيرقابل شناسايي مي باشند.در نتيجه و با توجه به تعريف اگر عضله طرف درگير با عضله مرجع (طرف غير درگير) با عضله مرجع (طرف غيردرگير) به توازن برسد و يا بخشي از قدرت آن را گرفته باشد. از تكنيك MMT نمي توان به تصميم غيري قابل اتكائي دست يافت. علاوه براين پيشرفت عملكرد عضله را نمي توان بطور موثر تخمين زد.
اين مشكل با اين حقيقت كه درجه 4 مسئول %90-60 قدرت عضلاني است، پيچيده تري شود. اين عدد از آناليز (حداكثر) قدرت انتهايي عضلات استنتاج گرديده است كه به سنجش Isokinetic در برابر قدرت مورد نياز براي مقاومت كردن در برابر گرانش اشاره مي كند. بعبارت ديگر به ترتيب درجه s دوبرابر درجه 3 (Dvir 1997a). جدول 1-1 محدوده شاخص هايي را ترسيم مي نمايد كه براي درجه 3 بر اساس وضعيت عضوي كه حداكقر نيروي جاذبه وارد شود، محاسبه گشته است. نمرات درجه 5 بر x منابع منتشره متنوع متكي مي باشد. بوضوح به استثناء فلكسورها و ابداكتورهاي hip كه در وضعيت sidelying , supine براي متعادل ساختن حركات قابل توجه و اعمال شده توسط وزن اندام تحتاني مورد نياز مي باشند. در ساير نمونه ها مقاومت جاذبه معادل %20-4 حداكثر حركت (قدرت) اعمالي توسط عضلات مربوط مي باشد.در نتيجه اكثر پتانسيل هي عضلاتي در درجه 4 قرارمي گيرند. اگرچه اين موضوع به ناچار منجر به تقسيمات جزئي (بعنوان مثال +3 و -5) مي شود كه كاربرد اين تقسيمات نه تجديدشدني مي باشند و نه معتبر. بواسطه سلولهاي حساس به فشار آنها و خلاقيت هاي تكنولوژي مرتبط، سنجش پويايي Isokinetic مي تواند بطور موثرتر و دقيق تري حداكثر ظرفيت حقيقي عضلات را بخوبي تفاوتهاي ظريف موجود در مراحل عملكردي عضله اندازه بگيرد آنها مي توانند اين عمل را تحت فشارهاي استاتيك و نيز ديناميك انجام دهند و اطلاعاتي را بدست آورند كه به مراتب افزون تر از اطلاعاتي است كه با استفاده از ساير تكنيك هاي دستي يا دستگاهي حاصل مي گردد.
اصول پايه
اربطه كشش – طول
عملكرد عضلات ارادي و غيرارادي
دينامومتري Isokinetic منحصرا براي عملكرد عضلات ارادي بكار برده مي شود. اين بدان معنا مي باشد كه علاوه بر عوامل مكانيكي و فيزيولوژيكي عوامل رواني نيز دخيل مي باشند به راستي اشتياق و ميل به همكاري از افراد ضروري آزمون Isokinetic مي باشند. به هر حال ممكن است از سنجش پويايي Isokinetic براي سنجش عملكرد عضلاني كه ممكن است در ابتدا غيرارادي باشند، بعنوان مثال در مريض هايي كه از فلج هاي spasdic ناشي از سكته مغزي رنج مي برند، استفاده شود.
رابطه اصلي
اساسي ترين رابطه حاكم بر عملكرد عضله رابطه بين طول عضله و حجم كشش ناشي از آن مي باشد. دانش ما در اين زمينه منحصرا متكي بر آزمايشات صورت گرفته برروي حيوانات مي باشد. در نمونه هاي اندك آزمايش شده برروي انسان يافته ها در داوطلباني با قطع عضو (Rolston etal 1949) Cineplastic با اصول اثبات شده حاصله از آزمايشات انجام شده برروي حيوانات مطابقت داشته است.
اصول انقباض هاي Isometric
تحليل انقباضات Isometric بر پايه تنظيمات تجربي استوار مي باشد كه در آن طول عضله (متغير مستقل) توسط آزمايش كننده تعيين مي شود و كشش تحت فشار Passine يا تحريك الكتريكي (متغير وابسته) توسط دستگاه اندازه گيري نيرو ضبط مي گردد. (Hill 1953)
بدليل شروع حركت در وضعيت Slack بطوري كه فاصله بين دو انتهاي عضله از طول كلي عضله كوتاهتر است، عضله به استفاده از تحريك الكتريكي وادار مي شود. كشش حاصله توسط يك سلول فشاري متصله به مجموعه اي از عضلات اندازه گيري مي گردد. فاصله بين دو انتهاي عضله اندكي افزايش مي يابد و در يك نقطه معين مقاومت Passive حتي قبل از تحريك توسط سلول فشاري ضبط مي ردد. اين روند تا توقف افزايش آشكاراي كشش تكرار مي گردد.
كشش ضبط شده توسط پويا سنج دو منبع مستقل را بيان مي كند. (شكل 1-1)
1- كشش active ايجاد شده توسط اركان قابل انقباض عضله
2- كشش passive ايجاد شده توسط اركان غيرقابل انقباض عضله
از آن جايي كه دو مورد ذكر شده بطور فيزيكي بهم متصل اند، اندازه گيري همزمان عملكرد مستقل آنها غيرممكن است. به هر حال كشش active با كاهش مقدار كشش passive حاصل مي شود. بعنوان مثال در ثبت كردن قبل از تحريك ناشي از مقدار متشابهي از كشش كلي خط منحني توصيف كننده جزء active تقريبا شكل U معكوس كاملا قرينه دارد. (شكل 1-1)اندازه


گیری


و


شرایط


عملکرد


عضله


ایزوکلینیکی


در


کارهای


کلینیکیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مشخصات كلي برنامه و سرفصل دروس دكتري مهندسي پزشكي

جزئيات و شرايط ... (كاربردهاي كلينيكي و كاربرد در ... روش هاي اندازهگيري در حد ...

ایمنی در برق دانلود كتاب آموزش

21.03.2012 · وسايل اندازه گيري و غيره ) - در ... در كارهاي ... كلينيكي وقفه در تنفس ، و يا ...

نور در پرورش طیور - واضح

نور در پرورش طیور-mnikzad11th November 2008, 09:45 PMاندازه گيري شدت نور و تعريف محيط نوري مبحث نور يكي از جذاب ترين موضوعات در صنعت طيور مي باشد.

گروه صنعتی شیشه کاوه > شرکت ها > شیشه تخت > ایران فلوت

سيستم اندازه گيري ... كارهاي اوليه نشان ... دماي حمام بتدريج كاهش يافته و در دماي حدود 700 ...

تعيين مشخصه ها و مدل سازي كانال UWB در داخل ساختمان ...

... كرد و در نتيجه به عملكرد ... كارهاي انجام شده در ... شرايط اندازه گيري، شرح و ...

درد دل با عضلات؛ ثبت سيگنال هاي الكترو مايوگرام | ماهنامه ...

... بررسي عملكرد عضله است در اين ... موجود در اندازه گيري و ... خارج، و در شرايط صاف ...

مشخصات كلي برنامه و سرفصل دروس دكتري مهندسي پزشكي

جزئيات و شرايط ... (كاربردهاي كلينيكي و كاربرد در ... روش هاي اندازهگيري در حد ...

مشخصات كلي برنامه و سرفصل دروس دكتري مهندسي پزشكي

جزئيات و شرايط ... (كاربردهاي كلينيكي و كاربرد در ... روش هاي اندازهگيري در حد ...

مشخصات كلي برنامه و سرفصل دروس دكتري مهندسي پزشكي

جزئيات و شرايط ... (كاربردهاي كلينيكي و كاربرد در ... روش هاي اندازهگيري در حد ...

HSE و بهداشت حرفه ای - عوامل ارگونوميكي زيان آور موجود در ...

در وضعيت ثابت اندازه گيري بدن در حالتي صورت مي گيرد كه بدن هيچ حركتي نداشته باشد و اين اندازه گيري را اصطلاحاً آنتروپومتري استاتيك مي گويند.

‫chlorella.ir - كلرلا کامل ترين غذاي سبز در دنیا غني ترين ...

ph اندازه گيري شده ... بدن و عملكرد مفيد ... بدن را در شرايط مطلوب نگه دارد و از ...

حميد رضا صادقي پور رودسري - دانشگاه علوم پزشکي و خدمات ...

اندازه گيري ... صحرايي در شرايط ... و عملكرد پزشكان شاغل در بخش ...

وسايل كمكي در توان‌بخشي | ماهنامه مهندسی پزشکی

در نخستين مراحل دانشمندان موفق به ساخت دست هاي روباتيك شده اند كه به دست كودك فلج مغزي متصل مي شود و در هنگام انجام كارهاي كوچك همچون انجام يك بازي ويدئويي ، زماني كه كودك سعي مي كند به دنبال يك سوژه برود و آن را بگيرد چنانچه مسير را اشتباه برود دست روباتيك به او كمك مي كند.

گروه صنعتی شیشه کاوه > شرکت ها > شیشه تخت > ایران فلوت

سيستم اندازه گيري ... كارهاي اوليه نشان ... دماي حمام بتدريج كاهش يافته و در دماي حدود 700 ...

تعيين مشخصه ها و مدل سازي كانال UWB در داخل ساختمان ...

... كرد و در نتيجه به عملكرد ... كارهاي انجام شده در ... شرايط اندازه گيري، شرح و ...

فناوري اطلاعات و ارتباطات

امروزه تمامي اين شرايط در ... و عملكرد آنها در طول ... و اندازه گيري ...

درد دل با عضلات؛ ثبت سيگنال هاي الكترو مايوگرام | ماهنامه ...

... بررسي عملكرد عضله است در اين ... موجود در اندازه گيري و ... خارج، و در شرايط صاف ...

HSE و بهداشت حرفه ای - عوامل ارگونوميكي زيان آور موجود در ...

در وضعيت ثابت اندازه گيري بدن در حالتي صورت مي گيرد كه بدن هيچ حركتي نداشته باشد و اين اندازه گيري را اصطلاحاً آنتروپومتري استاتيك مي گويند.

مقالات رشته تربیت بدنی - Part 14

... كتاب عمدتا به اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي مي ...

ایمنی در برق دانلود كتاب آموزش

21.03.2012 · وسايل اندازه گيري و غيره ) - در ... در كارهاي ... كلينيكي وقفه در تنفس ، و يا ...

وسايل كمكي در توان‌بخشي | ماهنامه مهندسی پزشکی

در نخستين مراحل دانشمندان موفق به ساخت دست هاي روباتيك شده اند كه به دست كودك فلج مغزي متصل مي شود و در هنگام انجام كارهاي كوچك همچون انجام يك بازي ويدئويي ، زماني كه كودك سعي مي كند به دنبال يك سوژه برود و آن را بگيرد چنانچه مسير را اشتباه برود دست روباتيك به او كمك مي كند.

مشخصات كلي برنامه و سرفصل دروس دكتري مهندسي پزشكي

جزئيات و شرايط ... (كاربردهاي كلينيكي و كاربرد در ... روش هاي اندازهگيري در حد ...

جزوه ادبیات عربی مربوط به بخش \"انواع فعل\"

تحقیق در مورد مطالبي در مورد مونتاژ و عيب يابي قطعات سيستم 20 ص

اقدام پژوهی : چگونه توانستیم تفکر و بینش دینی (معنوی) را در دانش آموزان نهم نسبت به آینده تغییر دهیم ؟

پاورپوینت ماشین خردکن علوفه

پکیج نظارت کارگاهی-نامه ها و فرم های مورد نیاز دستگاه نظارت

پاورپوینت ارتقای سلامت و آموزش بهداشت

دانلود فایل طرح سالانه تمام دروس چهارم ..

دانلود پاورپوینت کتاب روانشناسی پایه یازدهم درس 7 (انگیزه و نگرش)

پاورپوینت زیست دهم تجربی فصل دوم گفتار یکم (یاخته و بافت جانوری)

شیمی IQ گاج