دانلود فایل


مقاله درباره کنترل کيفيت تجهيزات آزمايشگاهي -15 صفحه word - دانلود فایلدانلود فایل مقاله درباره کنترل کیفیت تجهیزات آزمایشگاهی

دانلود فایل مقاله درباره کنترل کيفيت تجهيزات آزمايشگاهي -15 صفحه word مشخصات فایل
عنوان: کنترل کيفيت تجهيزات آزمايشگاهي
محتویات
ميکرو پيپت / سمپلر
چگونگي كاربري
کنترل کيفيت سمپلر( ميکروپيپت )
ارزيابي سمپلر (ميكروپيپت) به روش رنگ سنجي
مواد و ابزار مورد نياز
روش كار
طرز تهيه محلول رنگي ذخيره رنگ سبز خوراكي براي هرگروه ازسمپلرها
طرز تهيه محلول رنگي ذخيره پارانيتروفنل براي هر گروه از سمپلرها
ارزيابي دقت
ارزيابي صحت
روش تهيه محلولهاي کنترل صحت
كنترل صحت گروه پ ( سمپلرهاي کمتر از 10 ميکروليتر ) رقت 1001/1
كنترل صحت گروه ب (سمپلرهاي 10- 100 ) رقت 101/1
كنترل صحت گروه الف (سمپلرهاي 100-1000 ) رقت 11/1
مقادير مجاز عدم دقت و عدم صحت
تنظيم
نحوه نگهداري سمپلر
نکات مهم
اسپكتروفتومتر و فتومتر
خطي بودن Linearity
بررسي خطي بودن با استفاده از محلول در طول موجهاي مختلف
صحت فتومتريك
آزمون رانش فوتومتري (Drift
نورهای ناخواسته (Stray light)
سانتريفوژ
انواع سانتريفوژ
نکات مهم در استفاده از سانتريفوژ
نگهداري و کنترل کيفيت سانتريفوژ
بن ماري
يخچال
ترازو
سيستم هاي تخليص آب
ميکروسکوپ
اولين قدم براي استفاده صحيح از تجهيزات آزمايشگاهي، مطالعه کامل کاتالوگها و عمل به دستورالعملهاي نگهداري و کنترل کيفيت مندرج در آن مي باشد. مطالبي که در ذيل آمده است ، جنبه عام داشته و جايگزين دستورالعمل سازنده نمي باشد.ميکرو پيپت / سمپلر

چگونگي كاربري
براي حجم هاي كمتر از 10 ميكروليتر بهتر است، فقط يكبار برداشت با نوك سمپلر Unwetted Tip که خشک و بدون آغشتگي به نمونه باشد، انجام شده و پس از تخليه در محل مورد نظر، جهت اطمينان از تخليه کامل تمامي حجم درون نوک سمپلر، با محلول موجود در ظرف شسته شود.

نكات مهمي که در کار با سمپلرمي بايست رعايت شود، عبارتند از :
براي افزايش حجم بهتر است دكمه كنترل را تا كمي بيش از حجم مورد نظر پيچاند و بعد در خلاف جهت با كم كردن حجم به مقدار مورد نظر رسيد.

کنترل کيفيت سمپلر( ميکروپيپت ):
اطمينان از کاليبراسيون صحيح ميکرو پيپتها که ازطريق بررسي دقت و صحت عملکرد ميکرو پيپت در برداشت حجم مورد انتظار حاصل ميشود ، نقش مهمي در برنامه هاي تضمين کيفيت ايفاميکند. اگرچه اين ارزيابي به دو روش توزين و رنگ سنجي قابل انجام است، ولي تحت شرايط موجود و به علت عدم دسترسي اغلب آزمايشگاهها به الزامات استفاده از روش توزين مانند ترازوهايي با درجه تفكيك (Resolution) مناسب براي كنترل سمپلر (درجه تفکيک 01/0 ميلي گرم ) و کاليبراسيون منظم ترازو ، استفاده از روش رنگ سنجي، توصيه مي گردد.
بررسي دقت و صحت سمپلر بهتراست 3 تا 4 بار در سال انجام شود.

ارزيابي سمپلر (ميكروپيپت) به روش رنگ سنجي
در اين روش با استفاده از يك محلول رنگي با جذب پايدار، مثل رنگ سبز خوراكي در طول موج 630-620 نانومتر و يا پارانيتروفنل در طول موجهاي 401 يا 405 نانومتر ، صحت عملكرد سمپلر ونيز قابليت تکرار آن كنترل مي شود.

مواد و ابزار مورد نياز :
1- ماده رنگي :
يا
2 - هيدروکسيد سديم 01 / 0 نرمال ،محلول کاري براي رقت سازي پارانيترو فنل .
. Sodium hydroxide(NaOH) , Pure … MERCK Art. 6462

3- لوازم شيشه اي کلاس A با توجه به حجم مورد نياز در تهيه غلظت محلول رنگي(از قبيل بالن ژوژه و پيپت )
4- فتومتر داراي طول موجهاي 401يا 405 براي پارانيترو فنل و 620يا 630 نانومتر براي رنگ سبز خوراکي
5- لوله آزمايش
6- ترازو ( کاليبره و تحت کنترل )
7- نوک سمپلر مناسب
8- آب مقطر

نکته : طول موج انتخابي براي قرائت محلول پارانيتروفنل 401 نانومتر است ولي امكان قرائت در 405 نانومتر نيز وجود دارد.

روش كار :
بطور معمول سمپلرها به سه گروه الف) 1000-100 ميكروليتر ، ب) 100-10 ميكروليتر پ) حجمهاي كمتر از 10 ميكروليتر، تقسيم مي شوند.
براي هريک از گروههای فوق می بايست بايد يك محلول ذخيره از" رنگ "تهيه نمود . از آنجايي که اغلب فتومترها بهترين عملکرد خود را در محدوده جذبي 4 /0 نشان ميدهند محلول هاي ذخيره رنگي با غلظتي تهيه ميشوند که پس از مرحله رقيق شدن داراي جذبي در حدود 4/0 باشند.

1-طرز تهيه محلول رنگي ذخيره رنگ سبز خوراكي براي هرگروه ازسمپلرها :

سمپلرهاي گروه الف (1000-100 ميكروليتر): 5/15 ميلي گرم پودر رنگ سبزدر 100 ميلي ليترآب مقطر حل شود.( غلظت رنگ در محلول ذخيره اين گروه، 5/15ميلي گرم درصد است)
سمپلرهاي گروه ب ( 100-10 ميكروليتر): 155 ميلي گرم پودر رنگ سبز در 100 ميلي ليتر آب مقطر حل شود.( غلظت رنگ در محلول ذخيره اين گروه، 155ميلي گرم درصد است)
سمپلرهاي گروه پ ( سمپلرهاي کمتر از 10 ميکروليتر) : 55/1 گرم از پودر رنگ سبز در 100 ميلي ليتر آب حل شود. (غلظت رنگ در محلول ذخيره اين گروه 55/1 گرم درصد يا1550ميليگرم درصد است )

2 -طرز تهيه محلول رنگي ذخيره پارانيتروفنل براي هر گروه از سمپلرها :

سمپلرهاي گروه الف (1000-100 ميكروليتر): 42 ميلي گرم پودر پارانيتروفنل، در يك ليتر آب مقطر، حل مي شود. .( غلظت رنگ در محلول ذخيره اين گروه، 42ميلي گرم درليتر است)
سمپلرهاي گروه ب ( 100-10 ميكروليتر): 42 ميلي گرم پودر پارانيتروفنل، در 100 ميلي ليتر آب مقطر، حل مي شود. .( غلظت رنگ در محلول ذخيره اين گروه، 42ميلي گرم درصد است)
سمپلرهاي گروه پ ( سمپلرهاي کمتر از 10 ميکروليتر) : 420ميلي گرم پودر پارانيتروفنل ، در 100 ميلي ليتر آب مقطر، حل مي شود. .( غلظت رنگ ذخيره اين گروه، 420ميلي گرم درصد است)

ارزيابي دقت
براي بررسي دقت عملکرد سمپلر وبعبارتي سنجش مقدار عدم دقت يا قابليت تکرار، ابتدا محلول ذخيره رنگي مناسب طبق روش ذکرشده و باتوجه به حجم سمپلر مورد كنترل، تهيه مي گردد سپس ده لوله در جالوله اي چيده و با استفاده از پي پت كلاس A و بر مبناي جدول (1-1) مقدار مشخص آب مقطر(در صورت استفاده از رنگ سبز) ويا سود 01/0 نرمال( در صورت استفاده از پارانيتروفنل)، با دقت بسيار زياد در هر لوله ريخته مي شود. سپس با استفاده از سمپلر مورد كنترل ، از محلول ذخيره رنگي برداشت شده و به هر لوله اضافه مي شود . پس از مخلوط كردن، ميزان جذب نوري لوله ها در مقابل بلانک مناسب(آب مقطربراي سبز خوراکي وسود براي پارانيتروفنل)قرائت مي گردد .همانگونه که قبلا ذکر شد طول موج انتخابي براي قرائت جذب نوري رنگ سبز خوراکي 620 يا630 نانومتر وبراي پارانيتروفنل 401 يا405 نانومتر ميباشد.
توجه : در صورت استفاده از محلول ذخيره پارانيترو فنل ، رقتهاي مورد نياز طبق جدول 1 ميبايد در سود 01/0 نرمال تهيه شود . در حاليکه براي رنگ سبز خوراکي از آب مقطر استفاده مي شود.

جدول (1-1)

گروه سمپلر
حجم سمپلر مورد كنترل برحسب ميكروليتر
آب مقطر ياسود 01/0 نرمال برداشتي
توسط پي پت برحسب ميلي ليتر
حجم رنگ برداشتي از محلول ذخيره توسط سمپلر برحسب ميكروليتر

رقت حاصله
گروه پ
5
5
5
1001/1
گروه ب
10
1
10
101/1
گروه ب
20
2
20
101/1
گروه ب
25
5/2
25
101/1
گروه ب
50
5
50
101/1
گروه ب
100
10
100
101/1
گروه الف
200
2
200
11/1
گروه الف
500
5
500
11/1
گروه الف
1000
10
1000
11/1

بدست مي آيد.
CV : ضريب انحراف (Coefficient of variation)
SD: انحراف معيار
mean : ميانگين جذب نوري لوله ها
n: تعداد خوانده ها
xi : جذب نوري هر لوله

در صورت انتقال صحيح حجم آب ويا سود ، اختلاف در جذب نوري لوله هاي حاوي محلول رنگي به اختلاف در حجم برداشت شده توسط سمپلر، نسبت داده شده و درصد ضريب انحراف خوانده ها (CV%) معرف قابليت تكرار پذيري و مقدار عدم دقت سمپلر خواهد بود.

ارزيابي صحت

روش تهيه محلولهاي کنترل صحت :

كنترل صحت گروه پ ( سمپلرهاي کمتر از 10 ميکروليتر ) رقت 1001/1:
بالن ژوژه يك ليتري را براي سبز خوراكي با آب مقطر و براي پارانيتروفنل با سود 01/0 نرمال به حجم رسانده سپس با پي پت کلاس A ، 1 ميلي ليتر از رنگ ذخيره ( گروه پ ) به آن اضافه و مخلوط نمائيد.

كنترل صحت گروه ب (سمپلرهاي 10- 100 ) رقت 101/1 :
بالن ژوژه 100 ميلي ليتري را براي سبز خوراكي با آب مقطر و براي پارانيتروفنل با سود 01/0 نرمال به حجم رسانده سپس با پي پت کلاس A ، ، 1ميلي ليتر از رنگ ذخيره (گروه ب) به آن اضافه و مخلوط نمائيد .

كنترل صحت گروه الف (سمپلرهاي 100-1000 ) رقت 11/1 :
بالن ژوژه 100 ميلي ليتري را براي سبز خوراكي با آب مقطر و براي پارانيتروفنل با سود 01/0 نرمال به حجم رسانده سپس با پي پت کلاس A ، 10ميلي ليتر از رنگ ذخيره ( گروه الف ) به آن اضافه و مخلوط نمائيد.

نکته : هرگاه براي اضافه کردن 10ميلي ليتر رنگ، در بالاي خط نشانه فضاي خالي وجود نداشت ، تاجائيکه امکان دارد از حجم 10ميلي ليتر به بالن اضافه نموده و بقيه را به داخل بشر منتقل ميکنيم . پس از مخلوط نمودن کامل محتويات بالن ژوژه ، همه حجم را به بشر اضافه نموده و با محتويات بشر ، بالن ژوژه را چند بار شستشو ميدهيم.
پس از اطمينان از يکنواختي محلول صحت تهيه شده ، محلول حداقل در سه لوله ريخته و جذب نوري هر سه لوله قرائت مي شود . ميانگين خوانده ها بعنوان معيار مقايسه صحت دربررسي صحت عملکرد سمپلر استفاده ميشود .


× 100
expected : ميانگين جذب نوري 3خوانده ازمحلول تهيه شده در بالن ژوژه
توجه : به منظور به حداقل رساندن عوامل ايجاد خطا بهتر است بررسي دقت و صحت در يک روز انجام گيرد .

مقادير مجاز عدم دقت و عدم صحت :
Inaccuracy (Bias) و (CV% ) Imprecision ميباشد . چرا که بدنبال ارتقاي فنآوري ابزار آزمايشگاهي و بهبود کيفيت عملکرد ابزار ، مقادير عدم صحت و عدم دقت ادعائي سازند گان ميکرو پيپتها نيز بسيار کاهش يافته است .

نکته: معيارهاي ياد شده که با توجه به تنوع سمپلرهاي مورد استفاده آزمايشگاهها انتخاب شده است، اگرچه از معيارهاي مجاز اعلام شده قبلي کوچکتر ميباشد ولي هنوز با ميزان قابل قبول برخي مراجع بين المللي فاصله زيادي دارد.
تنظيم
. بدين معني که تغيير 1 ميکرو ليتر در حجم 100ميکروليتر (1% تغيير ) ، در حجم10 ميکروليترنيز باعث 1 ميکرو ليتر تغيير، ( يعني 10% تغيير ) خواهد شد. لذا بهتر است عمل تنظيم کاليبراسيون توسط شرکت معتبر انجام شود.


مقاله درباره کنترل کیفیت تجهیزات آزمایشگاهی


نگهداری و کنترل کیفیت سانتریفوژ


نکات مهم در استفاده از سانتریفوژ


انواع سانتریفوژ


اسپکتروفتو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه - روشهاى آموزش انفرادى ...

انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه ... درباره کلیه ... قوانينى که در تحقيقات آزمايشگاهى توسط ...

تماس با ما | سیستم مدیریت کیفیت در صنایع گاز، نفت و ...

مدير و کارفرماي محترم: شرکت بهسان مديريت پرشين به منظور ارتقاي كيفيت و بهره­ وري صنايع در طي ...

طرح توجیهی ايجاد کارخانه توليد پودر آب پنير و پودر شير خشک

عرض سلام ، ادب و احترام خدمت شما پژوهشگر گرامی، شما به صفحه ... به کيفيت ... Word کنترل ...

مدرسه هوشمند ایرانی - آشنایی با مدرسه هوشمند

این مقاله درباره ... و تجهيزات تکنولوزيک ... به راحتي بتواند آزمايشگاهي را نيز در ...

تحقیق درباره شركت توليدي وسايل آبياري و آبرساني - مرجع ...

... تعداد صفحه :4 بخشی از متن مقاله مقدمه ... inox و تجهيزات آزمايشگاهي ... کنترل ... درباره ...

گـــــــروه آمـــوزش و پــــرورش - روشها و فنون تدریس

گـــــــروه آمـــوزش و پــــرورش - روشها و فنون تدریس - مقاله های علمـــــــی درباره ...

iranarticles.com

آلودگي‌هاي منابع جهاني آب. روزانه 2 ميليون تن پساب صنعتي و کشاورزي به آب‌هاي جهان تخليه مي ...

بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و ...

طرح توجیهی ايجاد کارخانه توليد پودر آب پنير و پودر شير خشک

عرض سلام ، ادب و احترام خدمت شما پژوهشگر گرامی، شما به صفحه ... به کيفيت ... Word کنترل ...

دانلود مقاله A Data Mining Approach for the Prediction …

صفحه اصلی|تالار ... دانلود مقاله کيفيت آبهاي زير زميني تحت pdf . ... دانلود مقاله برشکاري با آب word .

دانلود مقاله بایگانی - 300020

در راستاي اجراي اين اهداف نخستين گام ايجاد مراکز آزمايشگاهي مجهز ... تجهيزات و ... 13 صفحه word;

علوم پزشکی بایگانی - مرجع اسکریپت

مقاله درباره کنترل کيفيت تجهيزات آزمايشگاهي -۱۵ صفحه word . ... تجهيزات آزمايشگاهي قالب ...

طرح توجیهی ايجاد کارخانه توليد پودر آب پنير و پودر شير خشک

عرض سلام ، ادب و احترام خدمت شما پژوهشگر گرامی، شما به صفحه ... به کيفيت ... Word کنترل ...

خطایابی هوشمند توربین‌گازی نیروگاه با استفاده از روش تحلیل ...

دانلود پروژه و مقاله خطایابی هوشمند توربین‌گازی نیروگاه با استفاده از روش تحلیل وقایع ...

گـــــــروه آمـــوزش و پــــرورش - روشها و فنون تدریس

گـــــــروه آمـــوزش و پــــرورش - روشها و فنون تدریس - مقاله های علمـــــــی درباره ...

دانلود مقاله A Data Mining Approach for the Prediction …

صفحه اصلی|تالار ... دانلود مقاله کيفيت آبهاي زير زميني تحت pdf . ... دانلود مقاله برشکاري با آب word .

گـــــــروه آمـــوزش و پــــرورش - روشها و فنون تدریس

گـــــــروه آمـــوزش و پــــرورش - روشها و فنون تدریس - مقاله های علمـــــــی درباره ...

بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و ...

دانلود مقاله A Data Mining Approach for the Prediction …

صفحه اصلی|تالار ... دانلود مقاله کيفيت آبهاي زير زميني تحت pdf . ... دانلود مقاله برشکاري با آب word .

بتن سبک 10 ص

تحقیق در مورد استاندارد

کارخانه شهریار کام 42 ص

فایل QCN سامسونگ N900P

پاور پوینت (اسلاید) روابط کار

تحقیق در مورد امام خمينى و ميراث حكمت عرفانى اسلام 19ص

مقاله درباره نزار قبانی از خود و خانواده اش می گوید

تحقیق آماده در مورد فاضل دیه و حیطه اختیار ولی دم در قتل زن

درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی درس شجاعت؛.

مخالفان مصدق